İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Türk - Fransız İlişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar ve Borçlar Sorunu » Türk - Fransız İlişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar ve Borçlar Sorunu

20 Ekim 1921’de Fransa ile Türkiye arasında Türkiye - Suriye sınırının tespitini de ilgilendiren Ankara Antlaşması imzalanmıştı. Sınır tespit komisyonunun kurulması ancak Eylül 1925’te mümkün olurken sınırın çizilmesinde de anlaşmazlıklar çıktı. 30 Mayıs 1926’da, Fr..
Türk -Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi » Türk -Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi

Kurtuluş Savaşı’nda en önemli mücadele Yunanlılara karşı yapılmıştı. Lozan Barış Antlaşması Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaşı sonlandırıp barışı sağlamasına rağmen iki devlet arasında çözülmeyi bekleyen bazı sorunlar bulunuyordu. Bunların başında nüfus m..
Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi » Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi

I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerince imzalatılan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti, neredeyse haritadan silinmiş ve egemenliği ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Mustafa Kemal liderliğinde Millî Mücadele’ye başlayan Türk milleti, savaş meydanlarında büyük z..
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları » Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları

Bir devletin, millî çıkarlarının biçimlendirdiği amaçlara ulaşmak için diğer devletlerle ve uluslararası kurumlarla arasında olan diplomatik, ekonomik, siyasi ve hukuki ilişkileri kapsayan siyasete dış politika denir. Başka bir tanıma göre ise dış politika bir devletin uluslarar..
İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları » İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Yeni Türk Devleti, Millî Mücadele ve onu tamamlayan Türk inkılabının temel ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu mücadele öncelikle Osmanlı Devleti’ni işgal eden emperyalist güçlere karşı verilmiştir. Bunun ardından çağın gereklerine cevap vermeyen devlet kurumları yeniden düzen..
İnkılapçılık » İnkılapçılık

Türkçeye Fransızcada kullanılan “revolution” (revuleyşın) kelimesinin karşılığı olarak giren inkılap kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı; toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliktir. İnkılap çağın ihtiyaç..
Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları » Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Laiklik öncelikle kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü getirmiştir. Bu özgürlükler sayesinde çıkabilecek din ve mezhep kavgalarının önüne geçilerek insanlar ve toplumlar arasında hoşgörünün oluşmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle ülke içinde barış ve huzur..
Laiklik Nedir, Ne Demektir? » Laiklik Nedir, Ne Demektir?

Türkçeye Fransızca “laique” kelimesinden gelen laik kelimesinin aslı Yunanca “lâikos”tur. Halka, kalabalığa ait anlamına gelen bu kelime başlangıçta din adamı olmayanları belirtmek için kullanılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa’da siyasi iktidar..
Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları » Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Devletçilik; Atatürkçülüğün devlet, ülke ve ulus imkânlarının kullanımında, işletilmesinde, çağdaşlaşmada devletin sosyal, kültürel ekonomik vb. her alana yön veren ilkesidir. Milliyetçilik ve halkçılık ilkesine dayanan devletçilik anlayışı ile halkın talepleri karşıs..
Devletçilik » Devletçilik

Devlet; halk, ülke, egemenlik ve ülkü birliği ögelerinin bir araya gelmesi ile kurulan teşkilattır. Bir başka tanıma göre de belirli bir toprak üzerinde ülkü birliği etrafında birleşen insanların, bağımsız olarak bir yönetim altında örgütlenmeleridir. Devletin birtakım göre..
Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları » Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Atatürkçü düşünce sistemi içinde halkçılık ilkesi, genel anlamıyla devletin uygulamalarında halkın yararının gözetilmesidir. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere bu ilkenin toplum ve devlet üzerinde önemli yararları vardır. Halkçılık ilkesiyle millî egemenlik tam olarak tesis..
Halkçılık İlkesi Nedir? » Halkçılık İlkesi Nedir?

Halk bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini o ülkenin kaderine bağlamış insanların tamamıdır. Halkçılık ise genel olarak bireyler arasında hiçbir fark gözetmeksizin halkı tek ve eşit kabul etmektir. Halkçılıkta esas, halkın kendini demokratik esaslara uygun yönetme..
Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları » Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları

Türkiye’de Türk milletinin yüceltilip ilerlemesini amaçlayan çağdaşlaşma hareketi ile milliyetçilik birbirine paralel gelişme göstermiştir. Atatürk “Büyük davamız en medeni ve en rahata kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir.” sözleriyle milliyetçilik anlay..
Milli Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi » Milli Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi

Konu: Millî Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi Atatürk Türk milletinin bağımsızlığı için millî birliğin gerekli olduğuna inanmıştır. İstiklal Mücadelesi’ni millî birlik ve beraberlik prensibine dayandırmış ve bu düşüncesini “Millet ve biz yok, birlik hâlinde mi..
Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik » Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik

Milliyetçilik duygusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın Fransız İhtilali’nden sonra uluslararası alanda etkili olmaya başlamıştır. Her ulusun kendi ulusal devletini kurma isteği, çok uluslu imparatorlukların dağılmasına neden olduğu gibi Osmanlı Devleti’ni de olumsu..
Milliyetçilik İlkesi Nedir? » Milliyetçilik İlkesi Nedir?

Günümüzde dünyayı etkileyen önemli kavramlardan biri de milliyetçiliktir. Milliyetçiliği anlamak için öncelikle millet kavramını tanımlamak gerekir. “Millet” kelimesi Fransızca “nation” kelimesinin karşılığı olarak aynı soydan, aynı kökten anlamına gelmekte olup or..
Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri » Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belli temel ilkeler üzerine kurulmuş ve bu ilkeler, anayasamızda açıkça belirtilmiştir. Yürürlükte olan anayasamıza göre; Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçil..
Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik » Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik

Atatürk, gençlik yıllarından itibaren cumhuriyet fikrini benimsemeye başlamıştır. Saltanat yönetiminin dünyadaki gelişmelerin gerisinde kaldığını, ülkenin dağılmasını önleyemediğini ve meşrutiyet idaresinin devleti kurtarmaya yetmeyeceğini görmüş, millet egemenliğine daya..
Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir? » Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir?

Cumhuriyetçilik, yeni Türk Devleti’nin kurulmasına dayanak teşkil etmesi, diğer ilkelerin uygulanması açısından Atatürk ilkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu ilkeyi anlamak için önce cumhuriyet kavramının anlamını bilmek gerekir. Cumhuriyet kelimesi, Arapça “halk, ..
Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar » Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin esaslarını belirlemek ve hayata geçirmek için oluşturulmuştur. Türk inkılabı ise Atatürk ilkelerinin uygulamaya dönüşmüş şeklidir. İlkeler vatan sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık gibi evrensel esaslara dayanmaktadır. İlk..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9