İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) » Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)

Mondros Mütarekesi'nin hemen ertesinde Anadolu'da, amaçlarda paralellikler olmakla birlikte çoğunluğu yerel ölçekli milli direniş faaliyetleri başlamıştır. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ise, adeta bir ateşleyici rolü oynamış ve örgütlenmelerini tamamlamış y..
Amasya Beyannamesi - Amasya Tamimi » Amasya Beyannamesi - Amasya Tamimi

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükumet, İtilaf Devletlerinin etki ve denetimi altında bulunduğundan, üzerindeki sorumluluğun gerektirdiklerini yerine getirememektedir. Bu hal milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını yine milleti..
Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Cemiyet Görevlileri » Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Cemiyet Görevlileri

Mustafa Kemal Paşa Amasyalılara hitaben yaptığı konuşmada, müdafaa-i hukuk cemiyetinin kurulması ihtiyacından söz etmişti. Bu konuşmayı takip eden gün, kentin nüfuz sahibi kişileri bir toplantı tertip ederek cemiyetin kurulmasını karara bağladılar. Müftü Abdurrahman Kamil E..
Amasya Tamimi ve Destekleyenler » Amasya Tamimi ve Destekleyenler

Amasya'da kaleme alınan Tamim, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Mücadele sürecinin yeni aşamalar kaydetmesi açısından bü­yük önem taşımaktadır. Tamim'in Amasya'da kaleme alınması, tesadüfi bir mekansal tercih de değildir. Milli Mücadele açısından son derece kararlı ..
İnkılap Nedir? İnkılap Tarihi » İnkılap Nedir? İnkılap Tarihi

Köken olarak inkılap, Arapça ''kalb kelimesinden türemiştir. Manası değişme bir halden diğer bir hale geçiş demektir. Geniş manada inkılap : Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal askeri alanlarındaki kurumlarının devlet eliyle makul ve ölçülü metodlar kullanılarak kök..
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası » Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın ilk safhası olan 1923-1932 döneminin temelini, Türk inkılâbının temel prensipleri ve Türk millî siyaset anlayışına uygun olarak Lozan’da çözülemeyen meselelerin çözümü oluşturmuştur. Bununla birlikte bu dönemde Lozan Antlaşmasıy..
Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) » Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

Osmanlı toplumunda kişiler kendilerine ait bir soy adı kullanmamaktaydılar. Kişiler isimlerinin yanında ya babalarının adıyla ya unvan ve lakaplarıyla ya da doğdukları yere göre isimlendirilmekteydiler. Bu durum kişilerin birbirleriyle, devletle, askerlikle ve ekonomiyle ilgili ilişki..
Takvim, Saat, Ölçü ve Tartılarda Yapılan Değişiklik » Takvim, Saat, Ölçü ve Tartılarda Yapılan Değişiklik

Osmanlı Devleti uzun yıllar Hicri Takvim kullanmıştır. Hicri Takvim ibadetlerin uygulaması açısından elverişli olsa bile resmi ve mali işler açısından elverişli değildi. Bir yıl 354 gündü. Bu da her yıl 11 gün artık günün çıkmasına sebep oluyor ve mali hesaplarda sorun yar..
Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması » Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması

Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Anadolu’nun Türkleşmesinde ve halkın Müslüman kimliği içinde yoğrulmasında büyük hizmetleri geçen tarikatlar ve bunların kurumlaşmış şekli olan tekkeler, başlangıçta yalnızca din konularıyla ilgilenen, dini konularda farklı düşünce s..
Şapka Ve Kılık Kıyafet Kanunu » Şapka Ve Kılık Kıyafet Kanunu

Osmanlı toplumunda bir kıyafet birliği yoktu. Müslümanlar toplumdaki yerlerine ve aldıkları görevlere göre değişik biçimde giyinirlerdi. Gayri Müslimler ise kendilerine göre giyinmekteydiler. Avrupa’da veya misyoner okullarında okuyan aydın zümre ise daha ziyade Avrupa tarzı g..
Türk Dil Kurumu'nun Kurulması » Türk Dil Kurumu'nun Kurulması

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Dil ayrıca bir milletin sahip olduğu tüm maddi ve manevi değerlerin, sonraki nesillere aktarılmasını sağlar. Dilin milletlerin uzun hayatlarında çeşitli zamanlarda değişikliklere uğradığı bir gerçektir. Türk dil..
Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926) » Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)

Türkiye Devleti, lâikliği amaçladığına göre İslam Hukuku’na dayanan “Mecelle”yi uygulayamazdı. Bu nedenle bir takım çalışmalar yapıldı. Yeni bir medeni kanunun hazırlanması uzun zaman alabilirdi. Dolayısıyla Japonların yaptığı gibi, ileri laik bir Avrupa ülkesinin mede..
1921 ve 1924 Anayasaları » 1921 ve 1924 Anayasaları

Yeni Türk Devleti, millet egemenliğine dayandığından dolayı hakimiyetin kaynağı konusunda Osmanlı Devleti’ne göre farklı bir özellik gösteriyordu. Bu yapının gerçekleşebilmesi için, sistemin temelini oluşturacak bazı yeni kanunların hazırlanarak yürürlüğe konulması gerek..
Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri » Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Demokrasi ve Özellikleri Demokrasi, halkın kendi iradesiyle kendini yönettiği bir rejimdir. Bu rejim her türlü düşünceye açık, herkesin düşüncelerini rahatlıkla ortaya koyabileceği bir ortamı hazırlar. Ayrıca oy verebilecek durumda olanların da seçimlere katılmasıyla “ulusa..
Cumhuriyetin İlanının Sonuçları » Cumhuriyetin İlanının Sonuçları

Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildiğinde Türkiye'de siyasi alanda bir çok değişiklik meydana geldi. Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarını maddeler halinde özetledik: [caption id="attachment_4289" align="aligncenter" width="300"] Cumhuriyetin İlanının Sonuçları[/caption] Ye..
Montreux Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) » Montreux Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Lozan Arılaşması ile Türkiye'nin egemenliği ve güvenliği açısından eksik kalan en önemli unsur Boğazların Türkiye'nin denetiminde olmayışıydı. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının her iki kıyılan ve Marmara Denizi'ndeki adalar silahsızlandırılmıştı. Türkiye'nin adeta bo..
İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) » İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)

Osmanlı Devleti, Avrupa’da yaşanan bilimsel ve ekonomik gelişmelere ayak uyduramamış, Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirememişti. Az sayıdaki sanayi girişiminin önemli bölümü de toprak kayıpları nedeniyle ülke sınırları dışında kalmıştı. İlkel yöntemlerle sürdürülen ta..
Milli Mücadelenin Sanata ve Edebiyata Yansımaları » Milli Mücadelenin Sanata ve Edebiyata Yansımaları

Her sanat yapıtı; üretildiği dönemin siyasal ve toplumsal durumunu, duygu ve düşünce dünyasını bir biçimde yansıtır. Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra sanat ve edebiyat yapıtlarına yansımıştır. Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen ya..
Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) » Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)

Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştı ancak Misakımillî sınırları içerisinde yer alan Boğazlarda, Doğu Trakya'da ve İstanbul'da işgal devam ediyordu. İngiliz yönetimi, tarafsız bölge ilan edilen ve kendi kontrollerinde olan Çanakkale Boğazı, İstanbul ve Trakya'ya Türkl..
Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) » Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)

Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğine Sakarya Meydan Savaşı ile dönmüştür. Sakarya Meydan Muharebesi Yunan ordusu, İngiltere’nin yönlendirmesi ve desteği ile 13 Ağustos 1921’de Sakarya’daki Türk siperlerine doğru harekâta başladı. 15 Ağustos’ta Yunan kralı Konst..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9