Category: İlk Türk Devletleri

İlk Türklerde Devlet Anlayışı

Devlet, sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bir milletin oluşturduğu siyasal teşkilatlanmadır. Türklerde devlet, “il” (el) kelimesi ile ifade edilmiştir. Milletin huzur ve barış içinde yaşatılması amacıyla kurulan devlet, töre denilen hukuk kurallarına...

Türklerin Ana Yurdu – Anavatanı Neresidir?

Eski Türk toplumları insan türünün yer yüzündeki en eski izlerine rastlanan bir bölgede ortaya çıkmışlardır. Tarihçiler arasında genel kabul gören görüşe göre; Türklerin ana yurdu Orta Asyadır. Daha belirgin olarak Türklere Çin’in kuzeyinde, bugünkü...

Emir Pervâne Muineddin Kimdir?

Pervâne Muîneddin Süleyman, aslen Horasanlıdır. Kösedağ (1243) bozgunu sonrasında Moğollarla sulh yapan vezir Mühezzibüddin Ali bin Muhammed’in oğludur. II. İzzeddin Keykâvus ile Rükneddin Kılıç Arslan arasında cereyan eden taht mücadeleleri esnasında Rükneddin Kılıç Arslan’ın...

Türklerde At Kültürü-2

Tarih sahnesine at sırtında giren Türkler, bu asil hayvanı her zaman değerli bir varlık ve can yoldaşı bilmiştir. Tarih, Orta Asya bozkırlarında vahşi sürüler halinde bulduğu bu soylu hayvanı evcilleştiren ve ona ilk gönül...

Sadeddin Köpek

Sadettin Köpek ve Gıyaseddin Keyhüsrev

Alâeddin Keykubâd, o dönemde dünyayı alt-üst eden ve hiçbir devlet tarafından karşı konulamayan Moğol kudreti karşısında Moğol Kağanı Ögedey (Oktay) Han tarafından kendi cihan hâkimiyetlerini tanıması şartı ile tahtının başında kalabileceği şartını kabul etmiş,...

Bilecik’in Fethi ve Yarhisar Kalesi

Bilecik’in Zapt Edilmesi Osman Gazinin günden güne kuvvetlenmesini ve genişleme hareketini dikkatle takip eden Rum Tekfurları Osman Gaziyi hile ile öldürmeyi planladılar. Aralarında birlik kurdular. Harmankaya hakimi Köse Mihail’ide aralarına almak istediler. Yaptıkları plana...