Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Vietnam Savaşı (1964) » Vietnam Savaşı (1964)

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Ho Chi Minh (Ho Şi Min), Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin (VDC) kurulduğunu ilan etti. Asya’daki sömürgelerini kaybetmek istemeyen ve ABD’nin desteğini alan Fransa, buna karşı çıktı. Fransa’nın 1946’daki saldırısı Çinhindi Savaşı..
Küba Krizi’nde Kenndy-Kruşçev Görüşmesi » Küba Krizi’nde Kenndy-Kruşçev Görüşmesi

Başkan Kennedy’nin Televizyon Konuşması 22 Kasım 1962 (…) ABD ve Batı yarım küresiyle olan tarihî ve özel bağlarıyla iyi bilinen bir bölgede, hızlı ve sıra dışı Sovyet füzelerinin gizli bir şekilde yerleştirilmesi hiçbir devletin kabul etmeyeceği, statükonun meşru kı..
Küba Buhranı (1962) » Küba Buhranı (1962)

Küba, 1930’dan beri diktatör Fulgencio Batista (Fulgensio Batista) tarafından yönetilmekteydi. Batista yönetimine karşı Fidel Castro’nun (Fidel Kastro) başlattığı mücadele 8 Ocak 1959’da başarıya ulaştı. Castro, kurduğu ilk hükûmette komünistlerden kimseye yer vermedi. 1959..
Kruşçev-Kennedy (Kenedi) Görüşmesi ve Etkileri » Kruşçev-Kennedy (Kenedi) Görüşmesi ve Etkileri

1950’li yılların sonu itibarıyla SSCB-ABD ilişkilerindeki gerilimin merkezinde Berlin bulunmaktaydı. SSCB lideri Kruşçev, 1958’de Batılı devletlerin Berlin’deki karargâhlarını boşaltmalarını istedi. Aksi durumda SSCB’nin Doğu Almanya üzerindeki bütün yetki ve sorumluluklar..
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı (AGİK) ile Helsinki Deklarasyonu (1975) » Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı (AGİK) ile Helsinki Deklarasyonu (1975)

Amerika ile Sovyetler Birliği arasında SALT-II görüşmeleri yaşanırken Avrupa’da da yumuşamaya dair adımlar atıldı. Konferansa hazırlık çalışmaları, 22 Kasım 1972’de Arnavutluk dışında bütün Avrupa devletleri ile ABD ve Kanada’nın büyükelçilerinin Helsinki’de toplan..
Yumuşama Dönemi (Detant) » Yumuşama Dönemi (Detant)

Yumuşama Dönemi, Doğu-Batı blokları arasında savaş tehlikesinin azalması ile siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik anlaşmaların artması olarak tanımlanır. Bu dönem, uluslararası sisteme hâkim olan devletlerin yeryüzünün herhangi bir bölgesinde çıkacak bir çatışmanın k..
Türkiye’nin İlk Otomobili Devrim » Türkiye’nin İlk Otomobili Devrim

II. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Avrupa ile Türkiye’ye yardımda bulunduğu Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın ön koşullarından biri Türkiye’de kara yollarına dayalı bir ulaştırma sistemine geçilmesiydi. Bu durum Türkiye’de Amerikan menşeli otomobil ve otobüs sayısı..
27 Mayıs ve ABD » 27 Mayıs ve ABD

1. ABD, Türkiye’de silahlı kuvvetlerin işe karışmasının an meselesi olduğu bir ortamda, Menderes’i CIA aracılığıyla uyarmadı; olayı kendi dinamiğine bıraktı. Hatta DP’nin en fazla ihtiyacı olduğu anda kredileri keserek rejimin zayıflamasını hızlandırdı. 2. ABD’nin..
27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi » 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yayılan demokratikleşme ortamından etkilenen Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri, farklı görüşlerin mecliste temsilini sağlayan çok partili hayata olanak veren yenilikleri yaptı. 1946’da tek parti dönemi sona erip demokrasinin bir gereği olar..
Gümüş Motor Fabrikası ve Necmettin Erbakan » Gümüş Motor Fabrikası ve Necmettin Erbakan

İTÜ’den mezun olduktan sonra Almanya’da akademik çalışmalarına devam eden Necmettin Erbakan, Almanların II. Dünya Savaşı sonrasında sanayileşmelerine tanıklık etmiş ve Leopard tanklarında “araştırma başmühendisi” olarak çalışmıştı. Almanya’daki çalışmaları esn..
Türk Demokrasi Tarihinde 1946-1950 Seçimleri » Türk Demokrasi Tarihinde 1946-1950 Seçimleri

II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru başlatılan çok partili döneme geçiş çabaları, 1946 seçimlerinden sonra aralıksız sürdürüldü. 1950 seçimleriyle sonuçlandırılan bu süreç, demokrasinin yerleşmesi ve seçim güvenliğinin sağlanması için yapılan tartışma ve çöz..
Dörtlü Takrir (7 Haziran 1945) » Dörtlü Takrir (7 Haziran 1945)

CHP Meclis Grubu Yüksek Başkanlığına Daha ilk kuruluşundan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisinin en esaslı uhdesini teşkil eden demokrasi prensiplerine inanmış ve Türk milletinin ancak bu prensiplerin tamamıyla tatbiki sayesinde refah ve saadete kavuşacağı k..
Toprak Reformu ve Demokrat Partinin Kurulma Süreci » Toprak Reformu ve Demokrat Partinin Kurulma Süreci

Ülkemizde 1930’lu yıllarda toprak reformu gündeme gelmeye başladı. 1937 yılı meclis açış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk: “Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ..
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tehdit Algısında Değişim » Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tehdit Algısında Değişim

Türkiye, Atatürk zamanındaki çok yönlü dış siyasetten uzaklaşıp NATO merkezli bir siyaset izlemesiyle ABD güvenlik çemberine dâhil edildi. Türkiye’ye yapılan ciddi boyuttaki askerî yardımlar ile millî savunma sanayisi, kurulmadan sonlandı. Devletin yurt içinden temin etmeye ça..
NATO Üyeliği Sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Değişimler » NATO Üyeliği Sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Değişimler

Türk savunma sanayisi 20. yüzyıla gelindiğinde kendi ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu alandaki eksiklik ciddi olarak hissedildi. Cumhuriyet Dönemi’nde ilk olarak Şakir Zümre ile başlayan özel sektör savunma sanayisi yatırımları Vecihi Hürkuş, Nur..
Türkiye’nin NATO’ya Üye Olması » Türkiye’nin NATO’ya Üye Olması

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk yıllardan itibaren kendisi için en büyük tehlikeyi oluşturabilecek SSCB ile barışçı bir siyaset izledi. II. Dünya Savaşı sonrası Moskova, yirminci yılını dolduran Türkiye ile Saldırmazlık ve Dostluk Antlaşması’nı yenilemedi. Bir nota ile..
Kore Savaşı ve Türk Dış Politikası » Kore Savaşı ve Türk Dış Politikası

II. Dünya Savaşı devam ederken yapılan Yalta ve Potsdam Konferanslarında Kore’nin paylaşımı gündeme geldi.1945’te SSCB, Japon işgalindeki Kore topraklarının 38. enleme kadar olan kısmını işgal etti. Savaş sonrasında işgal ettiği bölgelerden çekilmedi. ABD’nin kontrolünde..
Truman Doktrini ve Türkiye-ABD Yakınlaşması » Truman Doktrini ve Türkiye-ABD Yakınlaşması

ABD ile ilk olarak 1830’da kurulan iyi ilişkiler, Wilson İlkeleri’nin olumlu yönleri göz önünde tutularak Kurtuluş Savaşı yıllarında da devam ettirildi. ABD’nin 1927’de Ankara’da büyükelçilik açmasıyla ilişkiler üst düzeye çıktı. ABD’nin 1941’deki Ödünç Verme v..
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMI’NDE TÜRK DIŞ POLITIKASINDA MEYDANA GELEN GELIŞMELER » SOĞUK SAVAŞ DÖNEMI’NDE TÜRK DIŞ POLITIKASINDA MEYDANA GELEN GELIŞMELER

1930’lu yıllara gelindiğinde Batı ile sorunlarını büyük oranda çözen Türkiye, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle kendi içinde ve dünyada barış ortamından yana tavrına devam etti. Bu süre içerisinde önceliğini çağdaşlaşmaya ve ekonomik kalkınmayı gerçekleşt..
Soğuk Savaş Dönemi’ndeki Bilimsel Gelişmeler » Soğuk Savaş Dönemi’ndeki Bilimsel Gelişmeler

II. Dünya Savaşı sonrası bilimsel alandaki büyük ilerlemelerde ABD’nin ağırlığı arttı. Teknik gelişmelerin temel alanlarından biri, siyasi ve sembolik öneminden dolayı nükleer enerji oldu. Nükleer fizikten doğan bilgiden ilk önce askerî alanda yararlanıldı. Amerika ve SSCB n..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20