Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Türkiye'deki Yerli Savaş Araçları ve Teknolojik Gelişmeler » Türkiye'deki Yerli Savaş Araçları ve Teknolojik Gelişmeler

Türkiye 2000’li yıllarda ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, OTOKAR ve TÜBİTAK gibi devlet kurumları ve özel sermayeli savunma kuruluşları ile birbirinden önemli askerî projeleri hayata geçirmiştir. Bu kurumların projeleri bir yandan Türkiye’nin başarabileceklerini ortaya koyarken diğer y..
Paris Barış Konferansı ve Versay Barış Antlaşması » Paris Barış Konferansı ve Versay Barış Antlaşması

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış antlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devleti’nin topraklarını yeniden paylaşmak için toplandı. Konferansa 32 devlet katıldı. Hedefi Uzak Doğu..
Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim » Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim

Cumhuriyet Dönemi’ndeki bilimsel çalışmalar daha çok astronomi, matematik ve fizik alanlarında yapılmıştır. Astronomi çalışmalarında Fatin Gökmen (1877-1955) dikkat çeken isimlerdendir. Kandilli Gözlemevi’nin kurucusu ve ilk müdürü olan Fatin Gökmen, 1911 yılında Kandil..
Ulus Devlet Nedir, Ne Demektir? » Ulus Devlet Nedir, Ne Demektir?

Ulus devlet anlayışı, Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesiyle birlikte yaygınlaşan modern devlet anlayışıdır. Ulus devlet anlayışı, özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya üzerinde belirgin bir şekilde yaygınlaşmıştır. Av..
Osmanlı Devleti ve Selçuklularda Divan’ın İşlevi » Osmanlı Devleti ve Selçuklularda Divan’ın İşlevi

Osmanlı Devleti’nde divan, önemli devlet işlerinin (askerî, mali, idari ve hukuki) görüşülüp karara bağlandığı yerdi. Devletin her türlü siyasi kararları burada alınır ve uygulanırdı. Yabancı devletler ile olan ilişkiler, savaş ilanları ve barış anlaşmaları burada ka..
Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları » Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin temelinde, Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarma çabaları yatmaktaydı. XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engellemek için birtakım fikir akım..
Tanzimat Öncesi, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Yönetim Anlayışları » Tanzimat Öncesi, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Yönetim Anlayışları

Klasik Dönem Osmanlı Devleti yönetim anlayışında padişahın mutlak otoritesi vardı ve son sözü padişah söylerdi. 1808’lerde Osmanlı Devleti, İstanbul ve taşrada kaybolan otoritesini yeniden tesis etmek amacıyla II. Mahmut Dönemi’nde ayanlar ile bir anlaşma yapmış, Sened-i İt..
Osmanlı Devleti’nde Yönetim Anlayışı » Osmanlı Devleti’nde Yönetim Anlayışı

Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı, ilk Türk devletlerinden gelen töre ve Türk İslam Medeniyeti’nin etkisi ile fethedilen yerlerdeki yönetim anlayışı etrafında şekillenmiştir. Osmanlı’nın yönetim sistemi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’ne kadar monarşik bir öze..
Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme’de Hükümdar » Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme’de Hükümdar

Türk kültür tarihinin temel taşlarından biri olan Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki bilinen ilk yazılı eser olma özelliği taşıyan bu kitap, İslam öncesi yaşanan kültür ile İslami Dönem kültürünü yans..
İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı » İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı

Kutadgu Bilig’den alınan yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Türkler Müslüman olduktan sonra, eski Türk gelenekleri ile İslami ilke ve kuralları birleştirip kaynaştırarak yeni bir devlet tipi oluşturmuştur. Ancak İslamiyet’e geçmelerine rağmen, ilk Türklerdeki kut anlay..
İlk Türk Devletlerinde Renklerin Dili » İlk Türk Devletlerinde Renklerin Dili

Toplumların renklere yükledikleri anlamlar ve renklere karşı yaklaşımları farklılıklar gösterir. İlk Türk devletlerinde de renkler hem toplum hem de devlet için birçok anlam ifade etmiştir. Türkler, Anadolu’ya geldikleri zaman eski geleneklerini devam ettirerek; Türkiye’nin kuze..
Kızıl Elma ve Türk Cihan Hâkimiyeti Anlayışı » Kızıl Elma ve Türk Cihan Hâkimiyeti Anlayışı

Türk tarihinde Hunlardan itibaren bir cihan imparatorluğu olma arzusu ve dünyaya düzen verme ülküsünün olduğu görülür. Türk hakanları; “Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız.” diyerek bu ülküyü ifade etmişlerdir. Orhun Yazıtları’nda da ifade edildiği gibi Tür..
Bilime Hizmet Eden Dört Türk Bilim İnsanı » Bilime Hizmet Eden Dört Türk Bilim İnsanı

20. yüzyılın ikinci yarısında yetişen Türk bilim insanları, kendi alanlarında dünyada ilk sıralarda yer almışlardır. Ön plana çıkan Türk bilim insanlarının birçoğu bilimsel çalışmalarını yurt dışında gerçekleştirmiştir. Bu bilim insanlarının isimleri dünya literat..
FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi » FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi

En öz tanımla tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet çetesi olan FETÖ/PDY (Paralel Devlet Yapılanması) kendine has yapısı olan bir cemaat olarak 1960’larda ortaya çıkmış ve hukuk devletini ortadan kaldırarak zümre egemenliğine dayalı bir devlet kurmayı hedeflemiştir. Din..
Gezi Parkı Olayları » Gezi Parkı Olayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16 Eylül 2011 tarihinde kabul ettiği Taksim Yayalaştırma Projesi ile Tarihî Topçu Kışlası’nın İstanbul’a yeniden kazandırılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede 4 Ekim 2012’de yol genişletme çalışmaları başlatılarak bazı ağaçl..
Etnik, İdeolojik ve Mezhep Temelli Çatışmaların Toplum Hayatına Etkileri » Etnik, İdeolojik ve Mezhep Temelli Çatışmaların Toplum Hayatına Etkileri

Türkiye, tarihsel ve jeopolitik olarak dünya üzerinde çok önemli bir yere sahiptir. Coğrafyası, sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynakları, demografik yapısı, Doğu ile Batı dünyası arasında bir köprü görevi görmesi ve demokratik değerleriyle bölgenin en güçlü devletleri..
28 Şubat Postmodern Darbesi » 28 Şubat Postmodern Darbesi

28 Şubat askerî bir darbedir. Bu darbede asker, silah gücü ve mevzuat desteğinin dışında kamuoyunun da desteğini almaya çalışmıştır. Kamuoyu desteği oluşturmak için birtakım sivil toplum kuruluşları, basın-yayın organları, üniversiteler, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ..
1990 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler » 1990 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler

Türkiye, 1980’den sonra dünya ekonomisiyle entegre olmak için liberal adımlar attı. Bu adımlarla Türkiye, dünya ekonomilerindeki dalgalanmalara açık hâle gelirken yaşanabilecek olumsuzlukları önleyici kurumsal düzenlemelere yönelik reformlarda gecikmeler yaşadı. Türkiye’de 199..
Türk Kızılayı Kuruluşu ve Amacı » Türk Kızılayı Kuruluşu ve Amacı

Türk Kızılayı; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden dünyanın farklı ülkelerinde doğal afetlere ve insan kaynaklı yıkımlara müdahale etmiş, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Filistin, Sudan, Endonezya, Sri Lanka, Kırgızistan, Kos..
Küresel Terörizm » Küresel Terörizm

Değişen yapısı, görünümü ve hedefleri nedeniyle uluslararası toplumun üzerinde mutabık kaldığı bir terörizm tanımlaması yapılamamıştır. Yine de en genel tanımıyla terörizm, hedef toplumdaki egemen siyasi yapıyı değiştirmek amacıyla belirli bir örgüt tarafından sistema..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20