Tarihte Nedensellik İlkesi 2

Tarihte Nedensellik İlkesi Konu Devamı Tarihte bilinenlere dayanarak, onlardan esinlenerek, bir takım benzerliklerden yararlanarak bilinmeyenin ortaya çıkarılması esastır. Geçmişin verileriyle geleceği anlamaya yönelmenin temel nedeni de budur. Neden-Sonuç bağlantıları gelecekle ilgili yargılamaların en önemli...

Tarihte Nedensellik İlkesi

Neden ve Nedensellik nedir? Bir olayı meydana getiren etkene neden denir. Nedenle sonuç arasındaki ilişki ise nedenselliktir. Nedensellik prensibine, bir gerçeği nedensellik bakımından açıklamak, o gerçek yahut olayın niçin o yolla meydana geldiğine yanıt...

Tarih Bilimi Terimleri

A abide : Anıt. akait : Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. akıbet : 1. Bir iş veya durumun sonu. 2. Sonuç. avam : Alt tabaka. ayni vergi : Para dışında...

Rusya’nın Orta Asya’da Yayılması

Rusya, 16. yüzyılın başında Altın Ordu Devleti’nin yıkılmasından sonra Kafkasya’da ve Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Kazan, Ejder ve Sibir hanlıklarını ele geçirmeye başlamıştı. 19. yüzyılda ise Kafkasya’yı ve Doğu Türkistan (Uygurların yaşadığı bölge) hariç Orta...

I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

I. Dünya Savaşı, 1815 Viyana Kongresi ile temelleri atılan Avrupa siyasal haritasının değişmesine ve güçler dengesinin yeniden kurulmasına ortam hazırladı. Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rusya ve Alman İmparatorlukları dağılarak Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya gibi yeni...

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Durumu Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin genel, ekonomik ve askerî durumu savaşa girmeye elverişli değildi. Devlet, 1911 Trablusgarp Savaşı ve 1912-1913 Balkan Savaşları sonunda büyük kayıplara uğramıştı. Durumunu düzeltmek...