Category: Türklerde Ekonomi

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Ülkemizi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçi kadrosu ile beraber halkının gerçek refahının, ancak ekonomik büyüme ile olabileceğini savunuyordu. Kurtuluş savaşının üzerinden çok geçmemişti ki 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı...

Klasik Dönemde Merkez Maliyesi

Klasik Dönemde Merkez Maliyesi

Gelir ve gider hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında sadrazama kar sorumlu olan baş defterdar bulunurdu. Baş defterdar olan Rumeli Defterdarı mali yargının ve hazine işlemlerinin en üst makamıydı. Yönetiminde hazinenin gelir ve gider hesaplarının...

Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişmeler

Osmanlı Ekonomisinde Meydana Gelen Değişmeler

XVII ve XVIII. yüzyıllar Osmanlı ekonomisi için bunalımlı dönemler olmuştur. Bunun nedenleri arasında içeride ve dışarıda özellikle Avrupa’daki gelişmeler önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılın sonlarından itibaren yapmış olduğu yoğun savaşlar, Celali isyanlarıyla...

Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme Dönemi

Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme Dönemi

XIX. yüzyılda demografik gelişmeler Osmanlı ekonomik ve toplumsal yapısında da değişime neden olmuştur. Klasik Dönemde durağan seyreden nüfus, XIX. yüzyılda iyileşen yaşam koşulları ve göçler ile artış göstermiştir. Nüfus artışı ve ekonomik yapıdaki değişim...

Tımar Sistemi

Tımar Sistemi

Bütün ekonomilerde olduğu gibi Osmanlı ekonomisinde de tarım en önemli faaliyetlerden biri olmuş, ülke toprakları da tımar sistemiyle teşkilatlandırılmıştı. Osmanlı mali siteminde tımar; bir kısım asker ve memurlara geçim, hizmet veya masraflarına karşılık belirli...