Kategori: Türkiye Tarihi

Türklerin Anadoluya Gelişi

Oğuzların, Horasan’dan batıya göç hareketleri iki dalga hâlinde gerçekleşmiştir. Türkler, daha önce IV. yüzyılda Hunlar ve VII. yüzyılda da Sabarlar ile Anadolu’ya akınlar düzenlemiştir. Ancak bu akınlar genellikle Doğu Roma İmparatorluğu’na karşı ganimet amaçlı...

I. Haçlı Seferi (1096 – 1099) 0

I. Haçlı Seferi (1096 – 1099)

Avrupa’da farklı ülkelerden gelen kişilerin oluşturduğu ilk haçlı grubu, Piyer L’Hermite (Piyer Lermit) komutasında Batı Avrupa’dan yola çıktı. Geçtiği yerleri yağmalayarak, Bizans üzerinden İznik’e kadar ilerledi ancak bu ilk gelen haçlıların tamamına yakınını Türkiye...

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Din ve İnanış 0

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Din ve İnanış

Türkiye Selçukluları, Moğolların baskısından kaçan Türkmenleri Anadolu’ya yerleştirdiler. Bunlar arasında mutasavvıflar da bulunmaktaydı. Mutasavvıflar, yerleştikleri bölgelerde sosyal, kültürel ve dinî alanlarda faaliyet gösterdiler. Bu faaliyetlerin sonucunda Mevlevîlik, Bektaşîlik, Ekberîlik, Nakşibendîlik, Kadirîlik ve Rufaîlik gibi...

II. Haçlı Seferi (1147 – 1149) 0

II. Haçlı Seferi (1147 – 1149)

Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa Lâtin Kontluğu’na son verince Alman İmparatoru III. Konrad ile Fransa Kralı VII. Lui, ordularıyla II. Haçlı Seferi’ne çıktılar. Anadolu’ya önce ulaşan III. Konrad Konya ovasında Türkiye Selçukluları Sultanı Mesut’la...