Category: Türk İslam Devletleri

Abbasi Devleti ve Türkler

Emevi Devleti’nin son dönem halifelerinin kötü yönetimi ve hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler merkezî otoriteyi zayıflattı. Uyguladıkları mevali politikası ve Kerbela olayı gibi gelişmeler de buna eklenince Emeviler halk desteğini kaybetti. Bu gelişmelere karşı Abbasi...

Malazgirt Meydan Savaşı

Malazgirt Meydan Savaşı

Türklerin Anadolu’ya düzenledikleri akınları durdurmak isteyen Bizans Imparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen)’in, 200.000 kişilik bir orduyla İstanbul’dan yola çıkıp, yolu üstündeki yerleri yakıp yıkarak ilerlediğini haber alan Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Halep’ten ayrılarak 50.000...

Büyük Selçuklular’da Devlet Teşkilatı

Büyük Selçuklular’da Devlet Teşkilatı

Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Samanlı, Gazneli ve Abbasi devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış ve bunları kendi bünyesinde mükemmel bir surette uygulamıştır. Hükümdar: Töre ve müesseselerin tanıdığı haklarla devletin tek...

Büyük Selçuklular’da Ordu Teşkilatı

Büyük Selçuklular’da Ordu Teşkilatı

Selçuklu ordusu dönemin en büyük askerî kuvvetlerinden biri idi. Selçukluların ordu teşkilatı daha sonra kurulan Türk devletlerinde bazı değişikliklerle uygulanmıştır. Selçuklu ordusunun gezici hastaneleri ve hamamları vardı. Orduda hafif silah olarak ok, yay, kılıç,...

Büyük Selçuklular’da Hukuk Sistemi

Büyük Selçuklular’da Hukuk Sistemi

Büyük Selçuklularda hukuk şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şer’i hukuk temelini İslam hukukundan alırdı. Örfi hukuk ise devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen ve temelini eski Türk geleneğinden alan hukuk kurallarıydı. Şer’i davalara kadıların...